VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RUDI, a.s.

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v RUDI, a. s. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je RUDI, a.s., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava a provozovnou Komenského 1839, 390 02 Tábor, IČ: 26084325, DIČ: CZ26084325, společnost je zapsána v obchodním rejstříku ve složce B 11051 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Všechny smluvní strany se řídí obchodními podmínkami platné pro nákup v RUDI, a.s. , v případě, že se jedná o vztahy neupravené obchodními podmínkami, řídí se strany občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdější předpisů.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je taková smlouva, která se uzavírá mezi spotřebitelem a podnikatelem a na závazky z nich vzniklé dle ust. § 1810 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu dle ust. § 2079 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Smlouva o dílo, je taková smlouva, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle ust. § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná dle ust. § 419 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Kupující/podnikatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tuto činnost vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku se zřetelem k této činnosti ve smyslu ust. § 420 odst.1,2 a § 421 a § 422 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný email v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Cena

Cena zboží je uvedena v cenové nabídce.
Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech dalších poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5. Platební podmínky

Za všechny dodávky platí objednatel předem (bankovním převodem předem), platbou přes platební bránu nebo při převzetí zboží hotově (hotově, dobírkou).
Zvolí-li odběratel způsob platby zálohovou fakturou, dodavatel zašle zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude odběrateli zaslané neprodleně po připsání platby na účet dodavatele.
Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.
Pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.

6. Doprava

Pro dodání objednaného produktu využívá RUDI, a.s. zavedené dopravce, nejčastěji Českou poštu, expresní balíkovou službu DPD nebo některou z kurýrních služeb.
Cena dopravy tiskovin je individuální a je vyčíslena po odsouhlasení určitého typu dopravy. Tato cena je uvedena v potvrzení objednávky zaslané na e-mail objednatele po převzetí objednávky obchodním oddělením dodavatele.

7. Termíny dodání

Kupující je předem informován o aktuální situaci s možným termínem expedice. U tiskovin je nutné počítat s časem nezbytně nutným k výrobě.
Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.
Není-li dodavatel schopen dodržet termín pro odeslání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání.

8. Reklamace

Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno nic jiného v souvislosti se způsobem reklamace, lze uplatnit reklamaci písemně (e-mail: dan@rudi.cz, dopis) případně přímo v provozovně společnosti:
RUDI, a.s.
Komenského 1839
390 02 Tábor
E-mail: dan@rudi.cz

Nelze uplatnit reklamaci, která spočívá pouze v tom, že zákazník nepřipravil korektní tisková data. To platí zejména pro tiskoviny, u nichž je příliš nízké rozlišení nebo jsou použity druhy písma (fonty), které nejsou pevnou součástí dokumentu. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné společností RUDI, a.s. v minulosti.

9. Záruka za jakost a odpovědnost za vadné plnění

  1. Záruka – Spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: Je-li zákazník spotřebitelem, počíná záruční doba běžet dnem předání zboží zákazníkovi a činí 24 měsíců dle ust. § 2165 z.č.89/2012 Sb. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. Je-li zákazník spotřebitelem a není-li zboží při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, je zákazník oprávněn požadovat, aby společnost RUDI, a.s. bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedla zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku zákazníka buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od dne převzetí zboží dle ust. § 1829 odst. 1 písm. a) z.č. 89/2012 Sb. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Je-li vada vzniklá po převzetí a uplatněná zákazníkem odstranitelná, má zákazník právo od společnosti RUDI, a.s. požadovat její bezplatné, včasné a řádné odstranění a společnost RUDI, a.s. je povinna vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník od společnosti RUDI, a.s. namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li žádná z obou variant možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží zákazníkem, je zákazník oprávněn požadovat výměnu zboží nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí zákazníkovi, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak zákazník nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému používání zboží, může zákazník požadovat výměnu zboží. Nepožaduje-li spotřebitel v takovém případě výměnu zboží, má nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo může odstoupit od smlouvy.
  2. Odpovědnost za vady – Podnikatel ve smyslu § 420 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: Je-li zákazník podnikatelem, je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení, resp. převzetí, a neprodleně, resp. převzetí, písemně (dopisem, faxem či e-mailem) oznámit společnosti RUDI, a.s. zjištěné vady. Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání oznámení. Za vadu je též považováno, pokud RUDI, a.s. dodá příliš malé množství zboží nebo jiné zboží, než jaké bylo objednáno. Je-li část dodaného zboží vadná, zákazník není oprávněn reklamovat celé zboží. Je-li dodané zboží nebo jeho část vadné, je společnost RUDI, a.s. povinna – dle své volby – při vyloučení dalších nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti za vady v přiměřené lhůtě dodat zákazníkovi chybějící zboží nebo náhradu za vadné zboží nebo vadné zboží v rámci této lhůty opravit. Lhůta je přiměřená, pokud není delší než 20 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace společnosti RUDI, a.s. Přiměřená lhůta je dodržena, byla-li náhradní dodávka či opravené zboží předáno prvnímu přepravci k přepravě v této lhůtě. Nechá-li společnost RUDI, a.s. přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy uplynout, aniž by poskytla náhradní zboží nebo vadné zboží opravila, nebo jestliže se oprava zboží nezdaří, může zákazník požadovat opětovnou opravu zboží nebo při vyloučení ostatních nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vadná pouze část zboží, může zákazník odstoupit od smlouvy částečně. Ohledně bezvadného zboží zůstává smlouva v platnosti. Zákazník písemně oznámí společnosti RUDI, a.s. jaké nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje. Společnost RUDI, a.s. odpovídá za dodávky náhradního zboží a opravy ve stejném rozsahu jako za původní zboží.

10. Vlastnictví, archivace, autorské právo

Polygrafické formy (nosiče), které společnost RUDI, a.s. zhotoví a použije pro výrobu, zůstávají v jejím vlastnictví. Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití jakož i polotovary a hotové výrobky nebudou u společnosti RUDI, a.s. po termínu dodávky uschovávány ani nebudou zákazníkovi zasílány. Výrobky společnosti RUDI, a.s. jsou zhotovovány výhradně dle obsahového zadání zákazníka uvedeného v předložených tiskových datech. RUDI, a.s. nemá žádný vliv na obsah polygrafických výrobků. Zákazník prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Zákazník ručí sám za to, že neporuší ochranná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Společnost RUDI, a.s. neodpovídá za obsah tiskovin v případě, že jimi dochází k porušování práv třetích osob, zejména neodpovídá za porušování autorských práv. Odpovědnost za práva třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně zákazník.

11. Vrácení výrobku

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz. ust. 1837 písm. d) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

12. Další práva a povinnosti smluvních stran

12.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
12.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
12.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
13.2. Prodávající í zpracovává osobní údaje kupujícího výhradně pro slnění smlouvy v rozsahu dle čl. 6 odst. 1. písm. c) a pro splnění právní povinnosti čl. 6 odst. 1. písm. d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

14. EET – elektronická evidence služeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

RUDI, a. s.

SÍDLO FIRMY:
V Zátiší 810/1, Mariánské Hory
709 00 Ostrava

KORESPONDENČNÍ ADRESA
A PROVOZOVNA:
Komenského 1839
390 02 Tábor

T: 381 259 680, 381 256 621
M: 776 752 979, 608 271 580

recepce@rudi.cz
www.malenaklady.cz
www.tisktabor.cz

IČ: 26084325
DIČ: CZ26084325

• loga, grafické manuály
• vizitky, pozvánky, oznámení
• novoročenky, pečetě
• prospekty, brožury, letáky
• publikace, časopisy
• městské noviny a zpravodaje
• knihy, odborné publikace
• polepy dopravních prostředků, výloh
• reklamní panely
• identifikační pečetě

Společnost je zapsána ve složce B 11051 vedená u Krajského soudu v Ostravě.